Mark the letter A, Β, C or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions:

He didn't take his father’s advice. That's why he is out of work.  

A.

A: If he had taken his father's advice, he would not have been out of work.

B.

B: If he took his father's advice, he would not be out of work

C.

C: If he had taken his father’s advice, he would not be out of work.

D.

D: If he takes his father's advice, he will not be out of work.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Tạm dịch câu gốc: Anh ấy đã không nghe theo lời khuyên của bố mình. Đó là lý do vì sao anh ấy đang bị thất nghiệp

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.