Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions:   

The machine has been out of order since last month.         

A.

A. under repair        

B.

B. functioning well        

C.

C. sold out        

D.

D. refusing orders  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Câu này dịch như sau: Cái máy đã hỏng từ tháng trước.

A. Trong giai đoạn sửa chữa                 

B. Hoạt động tốt

C. Bán hết hàng                         

D. Từ chối đặt hàng

Out of order >< Functioning well: hoạt động tốt    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...