Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges:

Dan: “It was very kind of you to help me out, Paul?”         

Paul: “________”         

A.

A: I’m glad you like it.

B.

B: Thanks a million!

C.

C: That was the least I could do.

D.

D: You can say that again.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

I’m glad you like it: Tôi mừng là bạn thích nó.

Thanks a million!: Cảm ơn rất nhiều!

That was the least I could do: Đó là điều ít nhất mà tôi có thể làm.

You can say that again: Bạn có thể nói lại điều đó.

=> Câu trả lời C là hợp lí nhất.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...