Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:  

Make exercise a part of your daily ______.         

A.

A. regularity            

B.

B. chore         

C.

C. routine        

D.

D. frequency  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Routine: lề thói đã quen, nếp cũ. Regularity: sự đều, sự đều đặn, quy củ. Chore: việc vặt hàng ngày. Frequency: sự đều đặn. Dịch câu: Hãy tập thể dục là một phần của thói quen hàng ngày của bạn.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.