Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

It gets___________ to understand what the professor has explained.         

A.

A. the more difficult                 

B.

B. difficult more and more         

C.

C. more difficult than                

D.

D. more and more difficult  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

More and more + tính từ dài hoặc adj-er and adj-er (đối với tính từ ngắn): diễn tả mức độ, tính chất gia tăng của tính từ (Dịch: ngày càng…)

Dịch: Nó trở nên ngày càng khó để hiểu được những gì giáo sư giải thích.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.