Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions:

The early periods of aviation in the United States was marked by exhibition flights made by individual fliers or by teams of performers at county fairs.           

A.

A: periods of aviation

B.

B: exhibition flights

C.

C: individual fliers

D.

D: teams of performers

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Periods -> period. Tobe “was” dạng số ít -> period là chủ ngữ số ít.

Giai đoạn đầu của hàng không tại Hoa Kỳ được đánh dấu bởi các chuyến bay triển lãm được thực hiện bởi các phi hành gia cá nhân hoặc bởi các nhóm biểu diễn tại hội chợ địa phương.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.