Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions:

New laws should be introduced to reduce the number of traffic in the city center.         

A.

A: laws

B.

B: be introduced

C.

C: number

D.

D: city center

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

number => amount vì danh từ "traffic” không đếm được  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.