Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions:

When I heard the phone ring, I answered it immediately.         

A.

A: On hear the phone rang, I answered it immediately.

B.

B: On hear the phone ring, I answered it immediately.

C.

C: On hearing the phone ring, I answered it immediately.

D.

D: On hearing rang, I answered the phone immediately.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Câu này dịch là: Khi tôi nghe thấy điện thoại reo, tôi đã trả lời ngay lập tức. Cấu trúc : When + S + V = On Ving …(2 mệnh đề cùng chủ ngữ).  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...