Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Vietnam exports a lot of rice. It is grown mainly in the south of the country.         

A.

A. Vietnam, which is grown mainly in the south of the country, exports a lot of rice.         

B.

B. Vietnam exports a lot of rice which grown mainly in the south of the country.         

C.

C. Vietnam exports a lot of rice, that is grown mainly in the south of the country.         

D.

D. Vietnam exports a lot of rice grown mainly in the south of the country.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Việt Nam xuất khẩu rất nhiều gạo. Nó được trồng chủ yếu ở phía nam của đất nước.

A. Việt Nam, chủ yếu phát triển ở miền Nam, xuất khẩu rất nhiều gạo.

B. Việt Nam xuất khẩu rất nhiều gạo chủ yếu ở miền Nam.

C. Việt Nam xuất khẩu rất nhiều gạo, chủ yếu được trồng ở miền Nam.

D. Việt Nam xuất khẩu rất nhiều gạo được trồng chủ yếu ở miền Nam.

Mệnh đề quan hệ: “that” không được dùng ở mệnh đề có dấy phẩy (,) Rút gọn: which+ tobe+PP= PP.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...