Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in  the following questions:

The soccer team knew they lost the match. They soon started to blame each other.         

A.

A. Not only did the soccer team lose the match but they blamed each other as well.         

B.

B. No sooner had the soccer team started to blame each other than they knew they lost the match.         

C.

C. As soon as they blamed each other, the soccer team knew they lost the match.         

D.

D. Hardly had the soccer team known they lost the match when they started to blame each other.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Đội bóng biết họ thua trận đấu. Họ bắt đầu đổ lỗi cho nhau.

Cấu trúc: Hardly had + S+ PP when S + V2: ngay sau khi…thì.......  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.