Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions:

The well is nearly empty because of drought. We often get water from the well.         

A.

A: The well from which we often get water is nearly empty because of drought.

B.

B: The well where we often get water from is nearly empty because of drought.

C.

C: The well from where we often get water is nearly empty because of drought.

D.

D: We often get water from the well, which is nearly empty because of drought.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Cái giếng gần như rỗng vì trận hạn hán. Chúng tôi thường lấy nước từ giếng.

A. Cái giếng chúng tôi thường lấy nước từ nó, gần như trống rỗng do hạn hán.

B. Cái giếng nơi mà chúng tôi thường lấy nước từ đó thì gần như trống rỗng do hạn hán.

C. Cái giếng từ nơi mà chúng tôi hay lấy nước thì gần như trống rỗng do hạn hán.

D. Chúng tôi thường lấy nước từ cái giếng mà gần như trông rỗng do hạn hán   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...