Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions:

________ you telling me about the trip, I would have never come and missed so much good experience.             

A.

A. If it was not for        

B.

B. If it hasn’t been for         

C.

C. Had it not been for        

D.

D. Had if it not been for  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Giải thích: Vế sau dùng cấu trúc would have Vpp nên có thể nhận ra câu điều kiện loại III, vế If sẽ là If S had Vpp hoặc đảo ngữ Had S Vpp. If it had not been for = Had it not been for = If there had not been: nếu không có cái gì. Dịch nghĩa: Nếu không có bạn nói cho tôi về chuyến di, tôi đã không bao giờ đến và bỏ lỡ quá nhiều trải nghiệm tuyệt vời.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.