Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions:   

He telephoned from a public call-box. He didn’t want the call to be traced to his own address         

A.

A. He telephoned from a public call-box in order the call could be traced to his own address.         

B.

B. He telephoned from a public call-box in order that the call could be traced to his own address.         

C.

C. He telephoned from a public call-box so that the call couldn’t be traced to his own address.          

D.

D. He telephoned from a public call-box so the call can’t be traced to his own address.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Câu này hiểu là: Anh ta gọi điện từ một chiếc hộp điện thoại công cộng. Anh ấy không muốn bị người khác phát hiện ra địa chỉ nhà của mình qua cuộc gọi. Cấu trúc: "so that" để diễn tả một mục đích nào đó  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.