Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

He __________ thousands of pictures since the last five years.         

A.

A: drew

B.

B: has drawn

C.

C: drawn

D.

D: draw

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Giải thích: có “since” là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.