Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Italy is famous ______________ for its antiquities and its ice-cream.         

A.

A: with

B.

B: for

C.

C: of

D.

D: about

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Giải thích: to be famous for: nổi tiếng về  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.