Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x= 5cos(2πt + π) (cm). Quãng đường vật đi được sau 2s là ?         

A.

20cm.

B.

10 cm.

C.

40 cm.

D.

80 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

T = 1s Quãng đường đi được sau 2s = 2T là s = 2.4A = 40cm.

Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.