Một gen có 1300 liên kết hiđrô, phần trăm số nuclêôtit loại G là 30%. Số lượng từng loại nu của gen là

A.

A = T = 200; G = X = 300.

B.

A = T = 200; G = X = 300.

C.

A = T = 100; G = X = 400.

D.

A = T = 300; G = X = 200.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Dựa vào công thức tính tổng số liên kết hidro: H= 2A+ 3G --> 2A+3G= 1300 và % A + % G= 50% --> % A= 20%, % G= 30% hay 3A- 2G=0 ta giải hệ phương trình được A = T = 200; G = X = 300.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...