Một lô hàng có img1 sản phẩm, trong đó img2 phế phẩm. Lấy tùy ý img3 sản phẩm từ lô hàng đó. Hãy tính xác suất để trong img4 sản phẩm lấy ra có không quá img5 phế phẩm.         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Số phần tử không gian mẫu là img1. Kết quả trong img2 sản phẩm lấy ra có không quá img3 phế phẩm là img4. Xác suất cần tìm là img5. Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.