Một loài giao phấn có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12. Nếu mỗi cặp nhiễm sắc thể chỉ xét một gen có 3 alen thì số thể ba kép khác nhau về kiểu gen tối đa của loài này là         

A.

A: 77760

B.

B: 1944000

C.

C: 388800

D.

D: 129600

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 - 2n = 12 → n = 6 cặp nhiễm sắc thể, trên mỗi cặp NST xét 1 gen có ba alen.

- Số thể 2n + 1 + 1 khác nhau

img1   

Vậy đáp án đúng là: B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.