Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 7,5.1014 Hz, Biết số photon mà nguồn sáng phát ra trong mỗi giây là 2,01.1019 photon. Lấy h= 6,625.10-34 J.s; c=3.108 m/s. Công suất phát xạ của nguồn sáng xấp xỉ bằng:

A.

2W.

B.

10W.

C.

0,1W.

D.

0,2W.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Công suất nguồn sáng: img1 

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.