Một phân tử ADN của vi khuẩn có tổng số 106 chu kỳ xoắn và số lại nu A chiếm 20% tổng số nu của gen. Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 3 lần và mỗi đoạn Okazaki có độ dài trung bình 1000 nu. Cho các nhận định sau đây : 1- Phân tử ADN có 2.107 nucleotit 2- Số nu loại A là 6.106 nucleotit 3- Số nu loại G môi trường cung cấp là 42 × 106 nucleotit 4- Tổng số liên kết hidro bị đứt là 364 × 106liên kết 5- Số phân tử ADN được cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu của môi trường nội bào là 6 phân tử 6- Số đoạn mồi cần sử dụng trong cả quá trình là 10007 đoạn Số các nhận định đúng là  

A.

2

B.

4

C.

3

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án : C  AND có 106 chu kì xoắn ó có 106 x 20 = 2.107 nucleotit Đúng. Số nu loại A là 0,2 x 2.107 = 4.106 nu Sai. Số nu loại G của phân tử ADN là 6 × 106  Phân tử nhân đôi liên tiếp 3 lần cần số nu loại G là (23 – 1) ×  6.106 = 42.106 nu Đúng. Tổng số liên kết hidro bị đứt là (23 – 1) ×  (2A+3G) = 7 ×  ( 2 × 4.106+ 3 × 6.106 ) = 182.106 Sai Đúng. Trong 8 ADN con được tạo ra thì theo nguyên tắc bán bảo toàn, có 2 phân tử ADN con chứa mạch của ADN ban đầu Số đoạn Okazaki là 107 : 1000 = 10 4 = 10000 Vậy số đoạn ARN mồi là 10000 + 2 = 10002 Sai . Vậy các câu đúng là 1,3,5    

Vậy đáp án là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.