Một quần thể thực vật giao phấn, xét một gen có hai alen, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp. Quần thể ban đầu (P) có kiểu hình cây thân thấp chiếm tỉ lệ 25%. Sau một thế hệ ngẫu phối, không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa, kiểu hình thân cao chiếm tỉ lệ 84%. Nếu cho các cây thân cao ở thế hệ (P) tự thụ phấn bắt buộc thì xác suất xuất hiện kiểu hình thân thấp là      

A.

A. 0,1

B.

B. 0,2

C.

C. 0,15

D.

D. 0,075

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có quần thể ban đầu cá thể có kiểu gen aa = 0.25 ; sau ngẫu phối trong thế hệ con : aa = 0.16

=> Quần thể ban đầu chưa cân bằng

 - Xét kiểu gen của quần thể sau ngẫu phối có aa = 0,16 = 0.4 x 0.4 => Trong quần thể ban đầu tần số alen a = 0.4 Gọi x là tần số cá thể có kiểu gen dị hợp trong quần thể thì ta có x : 2 + 0.25 = 0.4 => x = 0,3

- Xét tỉ lệ kiểu gen các cây thân cao ở P là : 0.6AA : 0.4 Aa

Chỉ có cây có kiểu gen Aa tự thụ phấn mới cho con có kiểu hình thân thấp Aa x Aa → img1 aa

=> Xác suất xuất hiện kiểu hình thân thấp là : 0.4 x img2 = 0.1.  Chọn A    

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.