Một sóng cơ lan truyền từ nguồn O, dọc theo trục Ox với biên độ sóng không đổi, chu kì sóng T và bước sóng λ. Biết rằng tại thời điểm t = 0, phần tử tại O qua vị trí cân bằng theo chiều dương và tại thời điểm img1 phần tử tại điểm M cách O một đoạn img2 có li độ là – 2 (cm). Biên độ sóng là:

A.

 img1cm.

B.

img1cm.

C.

 img1cm.

D.

4 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: + Độ lệch pha giữa hai phần tử M và O: img1 rad. Từ hình vẽ, ta thấy img2 cm

 

Vậy đáp án đúng là Aimg3 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...