Một vật dao động theo phương trình img1(t tính bằng s). Kể từ t = 0, thời điểm vật qua vị trí có li độ x = 2 cm lần thứ 2011 là:        

A.

 502,04 s.

B.

 502,54 s.

C.

 501,04 s.

D.

503,25 s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

+ Tách 2011 = 2010 + 1. Trong mỗi chu kì thì vật đi qua vị trí x = 2 cm hai lần. Ta mất 1005 chu kì để vật đi qua vị trí x = 2 cm 2010 lần. + Từ hình vẽ, ta thấy thời điểm đầu tiên vật đi qua vị trí x = 2 cm là: img1. Vậy tổng thời gian sẽ là img2 s. img3

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.