Mục đích của Pháp khi kí Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) với triều đình Huế là

A.

         mở rộng các quyền lợi kinh tế, văn hóa cho nhân dân Việt Nam.

B.

         nới rộng các quyền lợi kinh tế cho Việt Nam.

C.

         xoa dịu dư luận và mua chuộc những phần tử phong kiến đầu hàng.

D.

         thể hiện sức mạnh của Pháp trong việc xâm lược Việt Nam

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: Sgk trang 123, suy luận Cách giải: Bản Hiệp ước 6-6-1884 (Hiệp ước Pa-tơ-nốt) gồm 19 điều khoản, căn bản dựa trên Hiệp ước Hácmăng (25-8-1883) nhưng có thay đổi một số điều nhằm xoa dịu dư luận và mua chuộc them những phần tư phong kiến đầu hàng. => Như vậy, mục đích của Pháp khi kí Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) với triều đình Huế là xoa dịu dư luận và mua chuộc những phần tử phong kiến đầu hàng. Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...