My close friend …………………….on the phone when I ……………………

A.

talked / arrived

B.

talked /was arriving

C.

was talking/ was arriving

D.

was talking / arrived

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:s + Tobe + V- ing + When + S + Ved/2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...