Nellie Ross of Wyoming was the first woman ______ governor in the United States.

A.

who elected

B.

to be elected

C.

was elected

D.

her election as

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.