Nghiệm của bất phương trình: x2 - 4x - 12  ≤ x - 4 là

A.

6 ≤ x ≤ 7

B.

x ≤ -2

C.

x ≥ 7

D.

-2 ≤ x ≤ 6

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bất phương trình đã cho tương đương:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.