Người ta điều chế etyl axetat từ xenlulozơ và các chất vô cơ theo sơ đồ sau: xenlulozơ -> glucozơ -> ancol etylic -> axit axetic -> etyl axetat. Tính khối lượng xenlulozơ cần dùng để có thể điều chế được 1 mol etyl axetat. Biết hiệu suất chung của quá trình đạt 40%.

A.

405 gam.

B.

202,5 gam.

C.

810,0 gam.       

D.

506,25 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(C6H10O5)n -> nC6H12O6 -> 2nC2H5OH -> 2nCH3COOH -> 2nCH3COOC2H5

162n (g)                                                                                   2n (mol) 81g                      

mxenlulozo = 81.2 = 162g.

Vì hiệu suất chung của hệ là 40% => mxenlulozo cần dùng = 162.100/40 = 405g  

Vậy đáp án là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.