Nhân dân Liên Xô hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 - 1950) dựa vào

A.

những tiến bộ khoa học kĩ thuật.

B.

sự giúp đỡ của các nước Đông Âu.

C.

tinh thần tự lực, tự cường.

D.

nguồn tài nguyên phong phú.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 10 Cách giải: Với tinh thần tự lực tự cường, nhân dân Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 - 1950) trong vòng 4 năm 3 tháng. Đáp án đúng là C!      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.