Nhận định nào sau đây không đúng về tác động của sự kiện Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3/1945 đến cách mạng Việt Nam?

A.

Phát xít Nhật trở thành kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương.

B.

Cuộc đảo chính đã tạo nên cuộc khủng hoảng sâu sắc ở Đông Dương.

C.

Đánh đuổi phát xít Nhật là nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân Đông Dương.

D.

Cuộc đảo chính đã tạo nên thời cơ chín muồi cho tổng khởi nghĩa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cách giải: - Các đáp án A, B, C, đều thuộc tác động của sự kiện Nhật đảo chính Pháp đối với cách mạng Việt Nam. - Đáp án D: Sau khi Nhật đảo chính Pháp, Đảng đã ra chỉ thị: “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12-3-1946). Chỉ thị nhận định: cuộc đảo chính đã tạo nên cuộc khủng hoảng chính trị ở Đông Dương nhưng thời cơ cho cuộc tổng khởi nghĩa vẫn chưa chín muồi.  Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.