Nhận xét nào sau đây không đúng về mức phản ứng?         

A.

Tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng, tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp.                         

B.

Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen trước những điều kiện môi trường khác nhau.  

C.

Năng suất vật nuôi, cây trồng phụ thuộc chủ yếu vào mức phản ứng ít phụ thuộc vào môi trường.  

D.

Mức phản ứng của một tính trạng do kiểu gen quy định.    

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Năng suất cây trồng phụ thuộc vào các yếu tố di truyền và yếu tố môi trường.

Vậy đáp án đúng là C    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...