Nhiệm vụ trung tâm của cuộc cải cách 1978 là gì?

A.

Phát triển kinh tế

B.

Phát triển văn hoá xã hội.

C.

Cải cách và mở cửa.

D.

Xây dựng quốc gia giàu mạnh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.