Nội dung nào của lịch sử thế giới hiện đại 1945 – 2000 được xem là nhân tố chi phối nền chính trị thế giới và các quan hệ quốc tế trong phần lớn thời gian nửa sau thế kỉ XX?

A. Chủ nghĩa xã hội từ phạm vi một nước đã trở thành một hệ thống thế giới
B. Phong trào giải phóng dân tộc đã bùng nổ mạnh mẽ ở Á, Phi, Mĩ Latinh
C. Trật tự thế giới mới được hình thành gọi là trật tự hai cực Ianta
D. Hệ thống tư bản chủ nghĩa đã có những thay đổi quan trọng
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...