Nung nóng hoàn toàn hỗn hợp Al và FexOy thu được hỗn hợp X. X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được khí Y, dung dịch Z và chất rắn T. Các chất trong X, Y, Z, T là:

A.

X là Al2O3, Fe, Al; Y là H2; Z là NaAlO2 và NaOH; T là Fe.

B.

X là Fe, Al; Y là H2; Z là NaAlO2; T là Fe.

C.

X là Al2O3, Fe, Al; Y là H2; Z là NaAlO2; T là Fe.

D.

X là Fe, Al; Y là H2; Z là NaAlOvà NaOH; T là Fe.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

X là Al2O3, Fe, Al; Y là H2; Z là NaAlO2 và NaOH; T là Fe.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.