Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quản vàng. Cho cây thân cao, quả đỏ giao phấn với cây thân cao, quả đỏ (P) thu được F1 có kiểu hình thân cao quả đỏ chiếm tỉ lệ 54%. Trong các dự đoán sau đây có bao nhiêu dự đoán đúng về sự di truyền của các tính trạng trên ? Biết rằng diễn biến NST ở hai giới giống nhau, không có đột biến mới phát sinh.

(1)Hai cặp gen phân li độc lập

(2)Cả hai cơ thể (P) đều dị hợp 2 cặp gen, kiểu gen có thể giống nhau hoặc khác nhau

(3)Tỉ lệ kiểu hình trội về một trong hai tính trạng ở F1 chiếm 42%

(4)Tỉ lệ kiểu gen thuần chủng trong số các cây thân cao, quả đỏ chiếm img1 

A.

1

B.

4

C.

3

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án : C  A cao >> a thấp B đỏ >> b vàng P: cao, đỏ x cao, đỏ F1 : cao, đỏ = 54% =>  Tỉ lệ thấp vàng aabb = 4% =>  2 bên phải đều là dị hợp để có khả năng cho giao tử ab 1 sai vì 2 cặp gen phân li độc lập thì F1 cao đỏ = img1  = 56,25%

2 đúng Do diễn biến phân li NST ở 2 giới giống nhau, Nếu 2 giới có kiểu gen giống nhau =>   Mỗi bên đều cho giao tử là ab = 0,2 =>  P : AB/ab - Nếu 1 giới dị chéo, 1 dị đều. Giả sử tần số hoán vị gen f = 2x => img2 cho giao tử ab = 0,5 –x và img3 cho giao tử ab = x =>  Vậy x( 0 ,5-x) = 0,04 =>  Vậy x = 0,1 =>  Trường hợp 2 đúng

Tỉ lệ kiểu hình trội 1 trong 2 tính trạng ở F1 là 100% - 54% - 4% = 42% =>  3 đúng 4 có tỉ lệ img4 = img5 Tỉ lệ kiểu gen thuần chủng trong số thân cao quả đỏ là img6 = img7 =>  4 đúng

Vậy đáp án là C    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.