Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do hai gen không phân li độc lập quy định. Trong kiểu gen, khi có mặt đồng thời hai gen A và B cho kiểu hình hoa màu đỏ, khi chỉ có mặt một trong hai gen A hoặc B cho hoa màu hồng; không có mặt cả hai gen A và B cho hoa màu trắng. Cho lai hai cây có kiểu hình khác nhau, có bao nhiêu phép lai thu được kiểu hình ở đời con có 50% cây hoa màu hồng ?

(1)AaBb x aabb           (2)Aabb x aaBb

(3)AaBb x Aabb          (4)AABb x aaBb

(5)AAbb xAaBb           (6)aaBB x AaBb

(7)AABb x Aabb          (8)AAbb x aaBb  

A.

5

B.

4

C.

6

D.

7

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(1) → ( AB : aB : Ab : ab ) ( ab) = 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng

(2) → (1A- : 1aa)(1B- : 1bb) => 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng.

(3) → (3A- : 1aa)(1B- : 1bb) => 3:4:1 => loại.

(4) → A- (3B- : 1bb) => 3 đỏ : 1 hồng (loại )

(5) → A- (1B- : 1bb) => 1 đỏ :1 hồng

(6) → (1A- : 1aa)B- => 1 đỏ : 1 hồng.

(7) → A- (1B- : 1bb) => 1 đỏ :1 hồng

(8) → A- (1B- : 1bb) => 1 đỏ :1 hồng 

 Vậy đáp án đúng là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.