Ở một loài thực vật, xét cặp gen Aa nằm trên nhiễm sắc thể thường. Do đột biến đã tạo thành cơ thể lệch bội. Theo lí thuyết kiểu gen của cơ thể lệch bội là một trong (x) kiểu gen. (x) là:    

A.

A. 3

B.

B. 4

C.

C. 6

D.

D. 12

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thể đột biến lệch bội gồm có các dạng : + Thể không : 1 kiểu gen

+ Thể một : A và a => 2 kiểu gen

+ Thể ba : AAA : AAa : Aaa : aaa

+ Thể bốn có số kiểu gen : AAAA : Aaaa : AAaa : Aaaa : aaaa

Số kiểu gen của cơ  thể lệch bội có thể ở cặp gen Aa là  : 1 + 2 + 4 + 5 = 12    

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.