Ở một quần thể động vật có vú, A quy định lông xám trội hoàn toàn so với a quy định lông đen. Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền là 0,4XAY:0,1XaY:0,2XAXA:0,1XAXa:0,2XaXa. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? (1) Ở đời F1, kiểu hình con cái lông xám chiếm tỉ lệ 45%. (2) Ở đời F2, kiểu hình con đực lông đen chiếm tỉ lệ 12,5%. (3) Ở quần thể này sẽ không đạt cân bằng di truyền. (4) Tỉ lệ kiểu gen liên tục bị thay đổi qua mỗi thế hệ sinh sản.

A.

1

B.

3

C.

4

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Phương pháp: Khi tần số các alen không bằng nhau ở hai giới (quần thể không cân bằng) - Tần số một alen ở giới đồng giao tử bằng trung bình cộng các tần số alen tần số alen ở thế hệ trước. - Tần số alen của giới dị giao tử bằng tần số alen của giới đồng giao tử ở thế hệ trước. - Quần thể cân bằng khi: Tần số alen ở hai giới bằng nhau pA = 1/3p3 + 2/3p Cách giải: Tần số alen chung của 2 giới là: img1  Tần số alen ở 2 giới là: + Giới đực:img2 tần số alen: img3 tỷ lệ giao tử : img4  + giới cái : img5  Khi cân bằng, tần số alen chung của 2 giới là : img6  Xét các phát biểu (1) đúng, kiểu hình con cái lông xám chiếm tỉ lệ : img7  (2) sai, tần số alen ở giới cái X ở F1 là img8 tỷ lệ kiểu hình con đực lông đen chiếm tỷ lệ : img9  (3) đúng,(4) đúng vì tần số alen ho chung của quần thể ban đầu =0,65 +0,6 tần số alen khi cân bằng

Vậy đáp án là B  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.