Ở ruồi giấm: A- mắt đỏ trội hoàn toàn so với a-mắt trắng, cho các cá thể ruồi giấm đực và cái có 5 kiểu gen khác nhau giao phối tự do(số lượng cá thể ở mỗi kiểu gen là như nhau). Tỉ lệ phân ly kiểu hình ở đời con lai là

A.

         9 mắt đỏ ; 7 mắt trắng

B.

         1 mắt đỏ ; 1 mắt trắng

C.

         5 mắt đỏ ; 3 mắt trắng

D.

         3 mắt đỏ ; 1 mắt trắng

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: 1 gen có 2 alen nhưng có tới 5 kiểu gen trong quần thể → gen nằm trên NST giới tính X

Cách giải: Tỉ lệ các kiểu gen là như nhau , cho giao phối tự do: (XAXA: XAXa: XaXa)×(XAY: XaY) ↔ (1XA:1Xa)×(1XA:1Xa: 2Y) Tỷ lệ kiểu hình là: 5 mắt đỏ ; 3 mắt trắng  \

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.