Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước bằng biện pháp

A.

cải cách        

B.

bạo động

C.

dựa vào Trung Quốc

D.

dựa vào Nhật Bản

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 11 trang 142 Cách giải: Phan Châu Trinh là người sớm tiếp thu tư tưởng tiến bộ, chủ trương cứu nước bằng biện pháp cải cách như nâng cao dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, xem đó như là điều kiện để giành độc lập.   Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.