Phân số có giá trị bằng $\frac{{14}}{{84}}$ là:

A.

$\frac{1}{6}$

B.

$\frac{7}{{28}}$

C.

$\frac{2}{{42}}$

D.

$\frac{1}{{14}}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $\frac{{14}}{{84}} = \frac{1}{6};\frac{7}{{28}} = \frac{1}{4};\frac{2}{{42}} = \frac{1}{{21}}$ và các phân số $\frac{1}{6};\frac{1}{4};\frac{1}{{21}};\frac{1}{{14}}$ là tối giản nên phân số có giá trị bằng $\frac{{14}}{{84}}$ là: $\frac{1}{6}.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.