Phản ứng nào sau đây chuyển hóa glucozơ và fructozơ thành một sản phẩm duy nhất: 

A.

Phản ứng Cu(OH)2

B.

Phản ứng với dd AgNO3/NH3

C.

Phản ứng với Na. 

D.

Phản ứng với H2/Ni,t0

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khi thực hiện phản ứng tráng bạc, ta thực hiện trong môi trường kiềm. Khi đó, fuctozo và glucozo chuyển hóa lẫn nhau nên cho cùng một sản phẩm. 

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.