Phát biểu đúng khi nói về mức phản ứng là:  

A.

Mức phản ứng không do kiểu gen quy định.

B.

Mỗi gen trong một kiểu gen có mức phản ứng riêng

C.

Các gen trong một kiểu gen chắc chắn sẽ có mức phản ứng như nhau.

D.

Tính trạng số lượng có mức phản ứng hẹp, tính trạng chất lượng có mức phản ứng rộng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phát biểu đúng là B

A sai, mức phản ứng do kiểu gen qui định

C sai, các gen khác nhau có mức phản ứng khác nhau

D sai, tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng, tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp  

Vậy đáp án là B  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...