Phát biểu nào dưới đây không đúng về hiện tượng ứ giọt ở các thực vật?

A.

Ứ giọt chỉ xuất hiện ở các loài thực vật nhỏ.

B.

Rễ hấp thụ nhiều nước và thoát hơi nước kém gây ra hiện tượng ứ giọt.

C.

Ứ giọt xảy ra khi độ ẩm không khí tương đối cao.

D.

Chất lỏng hình thành từ hiện tượng ứ giọt là nhựa cây.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.