Phát biểu nào dưới đầy về quy luật hoán vị gen là không đúng?

A.

Cơ sở tế bào học của quy luật hoán vị gen là hiện tượng trao đổi chéo giữa các crômatit của cặp NST

B.

Trên cùng một NST các gen nằm càng cách xa nhau thì đột biến gen càng bé và ngược lại

C.

Do xu hướng chủ yếu của các gen trên cùng 1 NST là liên kết nên trong giảm phân tần số hoán vị gen không vượt quả 50%

D.

Hoán vị gen làm xuất hiện các tổ hợp gen mới do sự đổi chỗ các gen alen nằm trên các NST khác nhau của cặp tương đồng

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trên cùng 1 NST, các gen nằm càng cách xa nhau thì càng dễ xảy ra trao đổi chéo, tần số hoán vị gen càng cao (nhưng không quá 50%). 

Vậy đáp án là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.