Phát biểu nào sau đây không đúng về mã di truyền? 

A.

Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định và chồng gối lên nhau.

B.

Các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền trừ một vài ngoại lệ.

C.

Hai bộ ba AUG và UGG, mỗi bộ ba chỉ mã hoá duy nhất một loại axit amin.

D.

Trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong gen qui định trình tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi polypeptit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trong các phát biểu trên, A không đúng vì mã di truyền trên mARN được đọc từ một điểm xác định, theo từng bộ ba, không chồng gối lên nhau. Đây là tính liên tục của mã di truyền.      

Vậy đáp án là A    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.