Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AabbDdEe x AabbDdEe sẽ cho thế hệ sau

A.

10 loại kiểu gen

B.

54 loại kiểu gen

C.

28 loại kiểu gen

D.

27 loại kiểu gen

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:-Cặp 1: Aa x Aa = 3 loại( AA, Aa, aa) -Cặp 2: bb x bb = 1 loại( bb) -Cặp 3: Dd x Dd = 3 loại( DD, Dd, dd) -Cặp 4: Ee x Ee = 3 loại( EE, Ee, ee) Vậy tổng loại kiểu gen xuất hiện ở thế hệ sau = 3 x 1 x 3 x 3 = 27

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...