Phép lai nào trong các phép lai sau đây đã giúp Coren phát hiện ra sự di truyền ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài nhân)?

A.

Lai tế bào

B.

Lai cận huyết

C.

Lai thuận nghịch

D.

Lai phân tích

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phép lai đã giúp Coren phát hiện ra sự di truyền ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài nhân) là lai thuận nghịch ở cây hoa phấn.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.