Phương trình dạng phân tử : Na2CO3 + 2HCl img12NaCl + CO2 + H2O. Thì phương trình dạng ion thu gọn là: 

A.

Na+ + Cl-img1NaCl. 

B.

Na+ + HClimg1NaCl + H+

C.

2H+ + CO32-img1 CO2 + H2O. 

D.

2HCl + CO32-img1 CO2 + H2O + 2Cl-

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: Cách chuyển đổi từ phương trình hóa học dạng phân tử sang phương trình dạng ion:

-B1: Chuyển các chất vừa dễ tan, vừa điện li mạnh thành ion, các chất khí, kết tủa, điện li yếu để nguyên dưới dạng phân tử thu được phương trình ion dạng đầy đủ.

-B2: Lược bỏ những ion không tham gia phản ứng thu được phương trình ion rút gọn.

Hướng dẫn giải:

-B1: img1 

-B2: img2 

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...